Beleidsplan Elph Vredesstichting

Doelstelling

„De stichting heeft ten doel in het algemeen belang het Elphisme, als evolutionaire vredesleer van Mhaádeii, wereldwijd te integreren, zodat mensen van alle rassen, volkeren, culturen en religies in achting en respect voor en met elkaar harmonieus kunnen leven.“
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • Het bijdragen aan en bevorderen van projecten die zich constructief bezig houden met de collectieve mondiale vrede;
 • Het wereldwijd oprichten en/of ondersteunen van ontmoetingsplaatsen, therapie- en herstelcentra, waar de Elph-therapie praktisch kan worden toegepast voor personen die niet over de middelen beschikken deze therapie zelf te betalen;
 • Het oprichten van een Elph-instituut waarin de werkzaamheid van de Elph-therapie wordt onderzocht en nieuwe toepassingen beproefd worden;
 • Het publiceren en vertalen van geschriften, boeken en andere publicaties.

Activiteiten

Verwerving van inkomsten

Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten. De stichting zal zich bezig houden met het verwerven van vermogen door middel van onder meer de bekendmaking van het bestaan van de stichting, het opzetten van een website, het organiseren van lezingen op verschillende locaties als ook via internet. Het verkregen vermogen zal volledig besteed worden aan de hier beschreven activiteiten om de doelstelling van de stichting te bereiken. De stichting heeft een bankrekening geopend en zal het nummer NL17 RABO 0138 9378 93 op verschillende wijzen bekendmaken.

Verspreiding van informatie

Publiciteitsplan

 

In de beginperiode heeft de stichting haar publiciteitsplan opgesteld. De eerste activiteiten waren het veranderen van de website en het ontwikkelen van folders. De website en de folders zijn in eerste instantie in het Nederlands, Duits en Engels beschikbaar gesteld.

Op de website zullen ondermeer gepubliceerd worden:

 • de contactgegevens en de namen van de leden van het bestuur
 • het beleidsplan
 • het jaarverslag
 • de financiële verantwoording
 • nieuws over de voortgang van activiteiten van de stichting
 • informatie over te houden evenementen en lezingen
 • links naar diverse relevante websites


Werkzaamheden

De activiteiten worden zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan.
De ELPH stichting ondersteunt verschillende activiteiten om ELPH te verspreiden en voor meer mensen toegankelijk te maken, als ook om nieuwe toepassingen te onderzoeken en te beproeven.

Verantwoording van de financiële activiteiten

Jaarlijks wordt een beknopt verslag van de activiteiten van de stichting en een financiële verantwoording gemaakt en hier gepubliceerd uiterlijk zes maanden na afloop van het betreffende boekjaar. De stichting heeft op 28 november 2013 een bankrekening geopend bij de Rabobank te Hengelo (Ov.), met rekeningnummer NL17 RABO 0138 9378 93. Voor het doen van uitgaven zijn de handtekeningen van twee van de bestuursleden noodzakelijk. Het vermogen en de uitgaven van de stichting zullen door de penningmeester beheerd worden. De jaarrekening zal ieder jaar in beknopte vorm op de website van de stichting gepubliceerd worden.

Balans en Staat van baten en lasten 2021 ELPH Vredesstichting

Jaaroverzicht ELPH Vredesstichting 2021

Jaarverslag 2021 ELPH Vredesstichting

Allgemeine Informationen
Naam Stichting Elph Vredesstichting
RSIN Nummer 853382517
Bankrekening NL17 RABO 0138 9378 93
Adres Rosmolen 6
Postcode en Plaats 7587 RP De Lutte
Land Nederland
Telefoonnummer 0031 (0)6 51708559
E-mailadres info@elph-vredesstichting.nl

 

Het bestuur van de Elph Vredesstichting:
Voorzitter Mevrouw B.E.E. De Angelis
Secretaris Mevrouw D.A.T. Seibert
Penningmeester Mevrouw G.M. Evers-Tellman

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beloningsbeleid Elph Vredesstichting

Omdat er geen medewerkers in dienst van de stichting zijn is er geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

De Elph Vredesstichting heeft een ANBI status.